Hydranty wewnętrzne o stałej wydajności Qconst

Produkcja

Hydranty wewnętrzne o stałej wydajności Qconst

Hydranty wewnętrzne w Polsce wykonuje się w oparciu o normy europejskie, które ściśle określają ich parametry techniczne, właściwości hydrauliczne, kolory, symbole, oznakowania i instrukcje oraz szczegółowy zakres badań oceny zgodności z tymi normami. Każdy typ hydrantu może być w obrocie towarowym jeżeli posiada certyfikat wydany przez jednostki notyfikowane w UE.

Minister Spraw Wewnętrznych określa także jakie warunki muszą spełniać te hydranty a szczególnie w zakresie natężenia przepływu (wydajności) minimalnego ciśnienia zasilającego, maksymalnego ciśnienia na elementach hydrantu, przeglądów i konserwacji.

Najniższe ciśnienie zasilające na zaworze hydrantowym nie może być mniejsze niż 0,2 MPa a natężenie przepływu przy tym ciśnieniu nie może być mniejsze niż:

  • Hydrant wewnętrzny z wężem półsztywnym DN25 – 60 l/min.
  • Hydrant wewnętrzny z wężem półsztywnym DN33 – 90 l/min.
  • Hydrant wewnętrzny z wężem płasko składanym DN52 – 150 l/min.
  • Zawór hydrantowy 52 – 150 l/min.

Maksymalne ciśnienie zasilające na zaworze hydrantowym nie może być większe niż:

  • Hydrant z wężem półsztywnym DN25 – 1,2 MPa
  • Hydrant z wężem półsztywnym DN33 – 0,7 MPa
  • Hydrant z wężem płasko składanym DN52 – 0,7 MPa
  • Zawór hydrantowy 52 – 0,7 MPa

W/w hydranty i zawory w obiektach występują bardzo często razem i wspólnie z innymi systemami ochrony ppoż. (np. tryskacze). Biorąc pod uwagę że hydranty te zasilane są z ogólnej sieci wodociągowej lub z własnych stacji pomp bardzo trudno jest spełnić wszystkie wymagania zapisane w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych. Jeszcze trudniej jest spełnić te wymagania w wysokich budynkach biurowych posiadających własną pompownię i w których występuje konieczność zainstalowania wszystkich typów hydrantów wewnętrznych (np. w garażach hydranty DN33, w pomieszczeniach biurowych hydranty DN25 a w pomieszczeniach przemysłowych hydranty DN52).
W tej sytuacji jesteśmy zmuszeni budować oddzielne sieci zasilające i dokonywać ich strefowania  – nie jedna pompownia ale kilka umieszczonych w strefach: piwnice, 5 piętro, 8 piętro, itd. Dodatkowo w obiektach tych występują jeszcze inne instalacje ochrony ppoż. jak tryskacze gdzie ciśnienie jest wyższe niż dopuszczalne w hydrantach (np. 1,4MPa)

Rozwiązaniem problemu są hydranty i szafki na zawory hydrantowe o stałej wydajności, które mogą pracować w instalacjach o ciśnieniu zasilającym do 2,5MPa.

Hydranty te o stałej, nastawialnej wydajności niezależnej od wielkości ciśnienia zasilającego na wejściu do hydrantu posiadają urządzenie sterująco – regulacyjne ciśnienia i umożliwiają utrzymanie stałej, zadanej wydajności niezależnie od ciśnienia zasilającego hydrant.
W hydrantach tych, mierzone ciśnienie statyczne równe jest ciśnieniu dynamicznemu, co pozwala określić wydajność hydrantu znając jego charakterystykę. Ciśnienie statyczne jest pokazywane na manometrze zamontowanym na froncie hydrantu i umożliwia stałą kontrolę gotowości hydrantu wewnętrznego do poprawnego zadziałania w sytuacjach zagrożenia pożarem.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym, kompaktowym wymiarom, prostocie obsługi i konserwacji są to hydranty ułatwiające projektowanie, wykonanie i nadzór nad instalacją ppoż. w obiekcie oraz bezpośrednio przyczyniają się do obniżenia kosztów inwestycji.

Hydranty zostały przebadane przez CNBOP. Wyniki badań potwierdzają stałą wydajność hydrantu, na którą nie ma wpływu zmiana ciśnienia zasilającego.

Hydranty o stałej wydajności uzupełniają kompleksowo ofertę hydrantów DN25, DN33 i DN52. Dodatkowo produkujemy szafki na zwór hydrantowy zapewniające w/w parametry i zalety.

Wszystkie hydranty o stałej wydajności wykonywane są w dwóch opcjach: na ciśnienie do 1,6MPa i do 2,5MPa.